Halutessasi hankkeesi tiedot rekisteriimme, täytä 

» Hankerekisterilomake


Selaa hankkeita

Järjestä
Hankkeen toimintamuoto    
   
   
   
   
   
Hankkeen toteutusalue    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Rahoittajat ja rahoitusohjelma    
   
   
   
   
Kustannusarvio
15000 - 7300000 €
Aloittamisvuosi
2012 - 2018
Päättymisvuosi
2016 - 2020

Löytyi: 76 kpl
Arktinen biotalous
Arktinen biotalous -hankkeen avulla vahvistetaan ja monipuolistetaan Lapin biotaloustoimijoiden yhteistyötä toimiala- ja organisaatiorajat ylittävällä koordinaatiolla ja viestinnällä. Lisäksi hankkeessa laaditaan Suomen biotalousstrategiaa toteuttava Arktisen biotalouden kehittämisohjelma, jossa kuvataan konkreettisia toimia alalla vuoteen 2025 mennessä.
Arktinen älykäs metsäverkosto
Metsäverkosto tiivistää alan toimijoiden verkostomaista yhteistyötä ja se pyrkii edistämään metsien kestävän käyttöä. Metsäbiotaloutta tarkastellaan metsätalouden ohella luonnontuotealan ja luontomatkailun yritysten toimintaedellytysten edistämisen kautta.
Arvoaineita pohjoisen männystä ja marjoista
Hankkeessa tutkitaan sahateollisuuden ja marjanjalostusteollisuuden sivuvirtoja korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämiseksi. Tavoitteena on tutkia mustikan ja puolukan perkuun ja mehunvalmistuksen ylijäämämateraalista sekä männyn sahausjätteestä eristettyjen luonnon arvoaineiden terveysvaikutuksia, erityisesti niiden antimikrobisia sekä tulehdusta lievittäviä vaikutuksia.
Arvopilotti – kohti luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia
Arvopilotti-hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia varten. Hankkeessa kartoitetaan niitä luonnon raaka-aineita, joiden pohjalta on perusteltua lähteä kehittämään jo toimivien yritysten kasvua ja kehittää uutta luonnontuotealan liiketoimintaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle.
Back to basic
Hankkeen sisältönä ja tavoitteena on edistää lasten ja nuorten luontosuhdetta, ympäristöherkkyyttä, luontoarvoja, -tietoutta ja -toimintaa.
Bioaktiiviset yhdisteet osana tulevaisuuden biotaloutta
Hankkeessa tutkitaan erilaisista metsästä ja soilta saatavista kasvimateriaaleista ja hyödynnettävien biomassojen sivuvirroista peräisin olevien uutosten ja yhdisteiden bioaktiivisia ominaisuuksia. Erilaisia laboratoriomenetelmiä hyödyntäen antioksidatiivisia ja antimikrobisia ominaisuuksia mitataan puun eri osista, rahkasammalista, sienistä ja mikrobeista.
Centre for Wildfood Safety
Hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet perustaa Mikkeliin kansainvälisen tason "Center for Wildfood Safety" -yksikkö yhteistoiminnan alustaksi villiruoan monipuolisen turvallisuuden kehittämiseksi.
Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle
Hankkeen tavoitteena on tehdä Kuusamo-Taivalkoski aluetta tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla vetovoimaisena ruokamatkailukohteena.
FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita
Projektissa luodaan pk-yritysten kanssa yhteistyössä tuotekehitykseen tarvittavia analyysiratkaisuja metsäbiomassasta saatavien yhdisteiden ja uutteiden bioaktiivisuuden kuten antioksidatiivisten ja antimikrobisten ominaisuuksien seulomiseen. Projektissa luodaan matalan kynnyksen tuotekehitysalusta pk-yrityksille, jonka avulla tutkimus voidaan jalkauttaa osaksi tuotekehitystä.
Hyvinvointia Luonnosta 2015-2016
Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta luonnontuotteiden terveellisyydestä ja käyttötavoista ja laajentaa tuotteita käyttävien määrää. Kohderyhminä olivat lapset, nuoret lapsiperheet ja nuoret aikuiset.
Industry Nordic – kohti luonnontuotteiden teollisen mittakaavan valmistusmenetelmiä
Industry Nordic – hankkeen tavoitteena on edistää pohjoismaisen teollisen luonnontuoteliiketoiminnan kehittymistä sekä luoda pk-yrityksille ja uusille yrityksille edellytyksiä kehittää marjoista korkeamman jalostusasteen tuotteita.
Innovative Technologies and Concepts for Business Growth Based on Finnish Mushrooms (In-Mushroom)
IN-Mushroomissa kehitetään sienialan toimijaketjun kanssa markkinalähtöiset tuotekonseptit elintarvike- ja ravintolisäkäyttöjä varten. Projektissa tutkitaan eri uuttomenetelmien hyödynnettävyyttä polysakkaridien eristyksessä.
JUURET lähiruokahanke
Hankkeessa tutustutaan lähiruoan reittiin pellolta pöytään vieraillen maatiloilla, kasvattaen itse, keräten luonnosta, kokaten yhdessä maa- ja kotitalousnaisten kanssa sekä vieraillen yrityksissä ja maatalousoppilaitoksessa.
Kainuun luonnontuotealan kehittämishanke (KALKE)
Hankkeessa edistetään kainuulaisten tuotteiden jatkojalostusta ja kehitetään luonnontuote- ja matkailualan välistä yhteistyötä. Lisäksi paikallisten luonnontuotteiden tarjontaa kainuulaisissa ruokakaupoissa, ravintoloissa ja ammattikeittiöissä lisätään.
Kantama - kansainvälinen tapahtumamarkkinointi
Hankeen tavoitteena on välittää pienyrityksille tietoa, miten yritykset voivat yhdessä harjoittaa tapahtumamyyntiä koti- ja ulkomailla. Hanke tukee yritysten kansainvälistymistä ja kasvua.
Kantri & Co. - Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille
Kantri & Co. –hanke lisää maaseutu-, luonto- ja luonnontuotealan sekä elintarvikealan yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien menestymisedellytyksiä osaamista ja yhteistyötä kehittämällä. Toimenpiteitä ovat koulutus, valmennus, työpajat, opintomatkat ja yrityskohtainen ohjaus sekä Impilinna toimintaympäristön kehittäminen yrittäjyyden alustaksi.
KANTRI-INNO - Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin
KANTRI-INNO - Osaamisen lisääntymisestä kasvua maaseutuelinkeinoihin -hanke järjestää lyhytkestoista täydennyskoulutusta kainuulaisille maaseutuyrittäjille ja metsänomistajille ajalla 2016 - 2018.
Kaskadimalli turvemaiden heikkotuottoisten hieskoivikoiden tehokkaampaan hyödyntämiseen
Tehostetaan turvemaiden heikkotuottoisten hieskoivikoiden metsätaloudellista tulosta viljelemällä koivunkantosientä ja pakurikääpää.
Keruupilotti 2018
Keruupilotti testaa käytännössä luonnontuotteiden keruuverkostomallia, joka on suunniteltu Kolarin kunnan Valoisten kesäöiden -hankkeessa.
Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan heikkotuottoisilla ja/tai turvetuotannon jälkeisillä turvemailla
Kihokin viljelyä selvitetään perustamalla pienet viljelykoealat rahkasammaleen kasvualustatuotannon turvemaan kohteelle Parkanoon. Testataan kihokin kasvullista lisäämistä ja vaikuttavien (lääke) aineiden analysointia Parkanon Lukessa yhteistyössä TAMK:n kanssa.
Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle (Arctic FingerPrint)
Hankkeessa määritetään jokaiselle valitulle luonnon raaka-aineelle oma laatusormenjälki eli viennin näkökulmasta tärkeimmät laatukriteerit, joiden mittaamista testataan yrityksissä pikamittausteknologian avulla. Tarkoituksena on, että kalliit laboratorioanalyysit saadaan minimiin, ja laatutasoa voi yrittäjä itse seurata jo kasvien viljely- ja korjuuvaiheissa sekä ohjata raaka-ainetta laadun perusteella kuivaus-, lajittelu-, varastointi- ja jalostusvaiheissa.
Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle - lähiruokaa lautaselle
Hankkeen tavoitteena on lisätä lappilaisen lähiruoan käyttöä matkailupalveluissa. Hankkeessa selvitetään mitä lisäarvoa lähiruoka tuottaa matkailulle, kiinnitteän huomiota mm. alueen omaan ruokakulttuuriin, suomalaiseen puhtaaseen ruokaan ja ruokailumatkailun trendeihin.
Lounais-Suomen metsäekosysteemipalvelut
Hanke lisää ihmisten tietoisuutta metsäekosysteemipalveluista ja kannustaa niiden käyttöön. Hanke pyrkii lisäämään metsänomistajien ja yritysten ekosysteemipalveluiden tuottamisesta saamia tuloja.
Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin (LULUME)
Hankkeen tavoitteena on parantaa luonnontuotesektorin liiketoimintaa ja tehdä sekä keruu- että tuotanto ammattimaisemmaksi lisäämällä metsänomistajien tietoisuutta metsiensä tuottamista luonnontuotteista ja edistämällä niiden saamista markkinoille.
Luomumetsistä moneksi
Luomumetsistä moneksi on luomukeruualueiden sertifiointia ja metsien monikäyttöä edistävä tiedotushanke.
Luomusertifioinnilla lisäarvoa selvitys
Luomusertifioinnilla lisäarvoa selvityksen päätavoite on laajojen yhtenäisten luomukeruualueiden perustamisedellytysten parantaminen pohjoisen Suomen ulkopuolelle. Työskentelyssä painotetaan keskisen ja eteläisen Suomen olosuhteisiin sopivien uusien toimintamallien rakentumista.
Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa (Lukos)
Hankkeen tavoitteena on selvittää kosmetiikkayritysten kiinnostusta elintarviketeollisuuden sivuvirtojen käyttöön sekä selvittää, miten niitä pitäisi prosessoida kosmetiikan raaka-aineiksi.
LuonnonILO
Alakoululaisille, nuorille ja ikäihmisille annetaan tietoa luonnonantimista ja niiden käytöstä ravinnoksi (villiyrtit, marjat ja sienet) erilaisten kurssien ja retkien keinoin. Lisäksi annetaan tietoa vieraslajeista ja niiden hävittämisestä.
Luonnonmarjat biotaloudessa
Hankkeessa uudistetaan marjasatojen seurannan koealaverkosto.
Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittäminen Pohjois-Karjalassa -esiselvityshanke
Hankkeen tavoitteena on selvittää luonnontuote- ja puutarha-alan yritysten liiketoimintapotentiaalin kannalta keskeisimmät kehittämis- ja koulutustarpeet Pohjois-Karjalassa sekä kartoittaa toimijoiden tarve yhdessä kehittää luonnontuote- ja puutarha-alaa eteenpäin.
Luonnontuotealan uuselintarvikekysymykset
Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella Lapin AMKissa selvitettiin yritystoiminnassa käytetyimpien luonnonkasvien käyttöhistoriaa ennen vuotta 1997.
Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Kainuussa toimivien luonnontuotealan yritysten kehittämistarpeet ja laatia kartoituksen tuloksien perusteella Marjamasterplan. Lisäksi hankkeessa pyritään aktivoimaan alan yrityksiä kehitystoimintaan ja tehdään toteutettavuusselvitys alan yritysten yritysryhmähankkeesta.
Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) – luonnontuotealan koordinaatiohanke
Luonnontuotealan valtakunnallinen koordinaatiohanke (LUMOA) tukee alan kehittämistyötä jakamalla hanketoteuttajille tietoa ja hyviä käytänteitä sekä auttamalla löytämään yhteistyökumppaneita. LUMOA aktivoi alan kehittämistyötä, nostaa esille uusia hanketarpeita, tukee alan innovaatiotoimintaa ja välittää hankkeiden tuloksia alan toimijoille ja sidosryhmille.
Luonnontuotteiden laadun ja turvallisuuden kehittäminen (Palko)
Palko –hankkeessa kehitetään luonnontuotteiden turvallisuuteen ja laatuun liittyvää osaamista, jossa tärkeässä osassa on luonnontuotealalle soveltuvan erityisanalytiikan pystyttäminen ja tarjoaminen alan yrityksille.
Luonnontuotteiden saatavuuden varmistaminen ja yhteistyömuodot -selvitys (LT-RASA)
Luonnontuoteraaka-aineiden saatavuuden parantamiseksi työn aikana tarkennetaan jalostavien yritysten raaka-ainetarpeita, selvitetään alueellisia talteenottoverkostoja ja varastointitiloja sekä luodaan toimijoiden yhteistyötä raaka-aineiden vastaanottoon, varastointiin ja jakeluun. Aiheita käsitellään alan toimijoiden kanssa työpajoissa ja seminaareissa.
Luonnontuotteiden vientivalmiuksien ja matkailukytkennän kehittäminen
Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten vientivalmiuksia valmistamalla menekinedistämisaineistoa, kehittämällä viestintää ja kytkemällä luonnontuotteet matkailun kehittämiseen.
Luonnontuotteista kasvua Kaakkois-Suomeen
Hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia rakentaa luonnontuotealan ammattimaista ja koordinoitua keruu- ja jakeluverkostoa Kaakkois-Suomeen. Hankkeessa selvitetään erityisesti nuorten mahdollisuuksia työllistyä luonnontuotealalle.
Luonnontuotteista uutta liiketoimintaa (LUMO-INKA)
LUMO-INKA hankkeen tavoitteena on kasvun edellytysten luominen uusien liiketoimintamallien avulla ja löytää uusia tuotteistettavia raaka-aineita. Projektin tuloksena on luoda Suomen olosuhteisiin sopivia uusia raaka-aine- ja kohdemarkkinalähtöisiä tuotanto- ja liiketoimintamalleja, joista voi muodostua merkittävä tulonlähde sekä metsänomistajille että raaka-aineita jatkojalostaville yrityksille.
Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys
Luoda toimintamalli keruutuotteiden talteenotosta Koillismaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteistyön lisääminen, eli saada yrittäjät, jalostajat ja kerääjät kohtamaan, luonnonvaratuotannon ja tuotteiden jatkojalostuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi.
Luonnonyrteistä bisnestä
Luonnonyrteistä bisnestä -hankkeen tavoitteena on lisätä luonnonyrttialan luomia mahdollisuuksia elintarvike-, ruoka-, matkailu- ja hyvinvointialan keskuudessa Kanta- ja Päijät-Hämeessä.
Luonnosta Käsin
Hankkeen tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille monipuolisesti toiminnallisia ja opettavaisia kerhoja, leirejä ja kursseja, joissa nivotaan yhteen hankkeen tärkeät teemat: lähiruoka, kierrätys sekä luonnosta ja eläimistä saatava hyvinvointi. Muhos, Utajärvi ja Tyrnävä kuuluvat hankealueeseen.
Luonnosta lautaselle LUOLA -koulutushanke
Hankkeen tavoitteena on poimijaorganisaation toiminnan tehostaminen sekä luonnontuotealalla toimivien yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja uuden yrittäjyyden synnyttäminen. Hankkeen toiminnan avulla pyritään luomaan näkyvyyttä ja positiivista nostetta luonnontuotealalle Keski-Suomessa.
Luonnosta liiketoiminnaksi (LuoLi)
Tavoitteena on parantaa pientä luonnontuotealan yritystoimintaa harjoittavien yritysten edellytyksiä kehittää toimintansa tuottavaksi liiketoiminnaksi sekä parantaa luonnontuotealan kehittymisen edellytyksiä toimijoiden välistä rajapintayhteistyötä lisäämällä.
Luonnosta turvaa
Luonnosta turvaa -hankkeella kannustetaan kotitarveviljelyyn, luonnontuotteiden keräämiseen ja kotivara-ajatteluun. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan toimintaa, jolla lisätään yhteisöllisyyttä ja kannustetaan ihmisiä mukaan hyödyntämään luonnontuotteita.
Luonto- ja luonnontuotepainotteinen kansainvälinen leirikoulu (LuoPaLe)
Hankkeessa selvitetään luonto- ja luonnontuotepainotteisen leirikoulun perustamisen mahdollisuuksia Kainuussa. Hankkeessa kartoitetaan alueen matkailu- ja kulttuuripalveluja tuottavat yritykset, luonnontuotealan yritykset ja niiden mahdollisuudet leirikoulupalvelujen tuottamiseen, luodaan yritysten väliset verkostot sekä selvitetään ulkomaalaisten ja kotimaisten opettajien toiveet leirikoulun sisällössä.
Luontonuoret
Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 50 nuorta luontoyrittäjiksi, joista 20 odotetaan perustavan oman 4H-yrityksen.
LuotuKasvuun
Hankkeella tuetaan luonnontuoteyrittäjyyttä Pohjois-Pohjanmaalla ja tehdään alaa näkyväksi. Hankkeessa kootaan erityisesti aloittavia yrittäjiä yhteisöiksi, verkostoidutaan, järjestetään yrittäjyysosaamiseen liittyviä työpajoja ja opintomatkoja sekä luonnontuote-markkinatapahtumia ja popup-myyntiä.
Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa
Hankkeen keskeisenä ajatuksena on tuoda luomu globaalien matkailun kehitystrendien sisään eteläsavolaisista lähtökohdista käsin.
Mahdollisuuksia jatkojalostukseen
Hankkeella edesautetaan elintarvikealan kasvua Pohjois-Karjalassa ja tuetaan yrittäjiä jatkojalostustoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa.
MARJAKOPTERI - Miehittämättömät ilma-alukset marjasatoseurannassa, esiselvitys
Hankkeessa selvitetään miehittämättömien ilma-alusten (UAV) mahdollisuuksia luonnonmarjasatojen seurannassa.
Marjoilla maailmalle
Hankkeella vahvistetaan Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan asemaa luonnonmarjojen liiketoiminnan valtakunnallisena keskuksena.
Mikroaaltojen ja kryokonsentraation hyödynnettävyys teollisissa prosesseissa (KryoMikro)
Hankkeessa tutkitaan kahden Suomen prosessiteollisuudessa hyödyntämättömän tekniikan, kryokonsentraation ja mikroaaltokäsittelyn, soveltuvuutta elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden prosessointiin, sekä nestemäisten jätteiden käsittelyyn.
Mushroom road - Sienitie
Hankkeessa opastetaan luonnon raaka-aineista erityisesti sienien poimintaa ja käyttöä Pohjois - Satakunnan alueella.
NatureBizz - Business and Wellness from Green Economy Growth
Itämeren alueen koulutushanke, jossa tunnistetaan vihreän yrittäjyyden ja liiketoiminnan osaamistarpeet sekä luodaan ja pilotoidaan aihealueen opetussuunnitelma.
Nuorten Luonto
Nuorten Luonto -kehittämishankkeen tarkoitus on lisätä salolaisten 6-28 -vuotiaiden lasten ja nuorten ympäristövastuullisuutta, luoda ja parantaa heidän luontosuhdettaan ja edesauttaa nuorten työllistymistä luonnonvara-alalle.
Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue
Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue välittää tietoa biotaloudesta alueen yrityksille ja asukkaille eritavoin, järjestää tilaisuuksia ja nostaa hyviä esimerkkejä. Biotalous tarkoittaa taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Pakuri ja metsien erikoissienet – nimisuojan turvin vientiin
Pakuri ja Tikkatee ovat olleet tunnettuja lääkinnällisiä sieniä Suomessa jo satoja vuosia. Hanke valmistelee Pakurille ja Tikkateelle EU:n nimisuojaa, suojattua alkuperänimitystä (SAN).
Puolukan arvoaineet jalostettuina maailmanmarkkinoille (PULU)
Puolukan arvoaineet jalostettuina maailmanmarkkinoille (PULU) -hankkeessa viimeistellään puolukan fenolisten yhdisteiden rikastuksen kehitystyö. Tavoitteena on rikasteen kaupallistaminen ja markkinointi lisäravinne- tai elintarviketeollisuuden käyttöön.
Pure Power – the waves of the wild food
Hankkeen tavoitteena on lisätä Vaara-Karjalan alueella villiruokaan liittyvää osaamista erilaisten koulutusten kautta. Hankkeen aikana järjestetään myös Villiruokafestarit Ilomantsissa 18.8.2018 sekä valmistellaan mahdollinen kansainvälinen hanke ko. teemaan liittyen.
Puusta ruokaa
Esiselvitysluonteisen hankkeen aikana tarkastellaan metsästä saatavien luonnontuotteiden mahdollisuuksia elintarviketeollisuudessa Kuusiokuntien alueella.
Ruokaa luonnosta -toimialaselvityshanke
Ruokaa luonnosta -selvityshankkeessa tehdään Uudellemaalle toimialaselvitys, jossa selvitetään yritysten, ravintoloiden ja ammattikeittiöiden villiruuan ja luonnontuotteiden tarvetta ja kysyntää. Hankkeessa selvitetään eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kiinnostusta ja sitoutumista lähteä rakentamaan koordinoitua villiruuan ja luonnontuotteiden ammattimaista keruuverkostoa.
Ruokaa luonnosta -yhteistyöhanke
Hankkeen tavoitteena rakentaa ammattimainen ja koordinoitu villiyrttien koulutus, keruu-, jalostus- ja jakeluverkosto Uudellemaalle kouluttamalla nuoria, tarjoamalla nuorille mahdollisuus lähteä luonnontuotealan 4H-yrittäjäksi pilotoimalla erilaisia villiyrttien toimitusketjuja.
SieVi - Sientenviljely biotalouden toimenpiteenä
Hankkeen tavoitteena on kehittää korkean markkina-arvon omaavien erikois- ja ruokasienten viljelymenetelmiä niiden suunnitelmallista ja laajamittaista tuotantoa varten sekä kehittää analysointimenetelmä tuotetun ja luonnonesiintymistä kerättyjen erikoissienten laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.
StarTree: Multipurpose trees and non-wood forest products: a challenge and opportunity
Euroopan Unionin rahoittama kansainvälinen luonnontuotealan hanke joka kattaa koko luonnontuotelalan arvoketjun sekä alaan liittyvät innovaatiot ja instituutiot. Tavoitteena on löytää keinoja vahvistaa ja monipuolistaa maaseudun elinvoimaisuutta luonnontuotteiden hyödyntämisen kautta.
Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia (SUOKAS)
Hankkeen tavoitteena on aktivoida toimijoita soiden uusiutuvan kenttäkerroskasvillisuuden hyödyntämiseen luonnontuotteina ja monipuolistaa keruutuotteiden kaupallista valikoimaa. Suokasvit toimivat hankkeen kärkenä, minkä ohella edistetään myös muiden luonnontuotteiden keruutoimintaa, jatkojalostusta ja markkinointia yhteistyössä muiden luonnontuotealan toimijoiden kanssa.
Superhyvä - uusilla avauksilla menestykseen
SUPERHYVÄ-hanke auttaa elintarvikealan ja hyvinvointialan yrityksiä kehittämään hyvinvointituotteisiin liittyvää osaamista. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat maaseudulla sijaitsevat pienet yritykset, joille voidaan tarjota myös yrityskohtaista kehitystyötä.
Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle (LUTUNEN)
Hankkeessa tuotetaan luonnontuotteita koskevaa tietoa elinkeinojen, koulutuksen, tutkimuksen sekä kansalaisjärjestöjen käyttöön.
Uusia tuotteita metsästä
Uusia tuotteita metsästä tuottaa tietoa puun ja luonnontuotteiden rinnakkaisesta tuotannosta. Kehitteillä oleva Metsämittari-nettisovellus ilmaisee metsien käsittelyn vaikutukset puuntuotannon lisäksi myös metsien muihin hyötyihin, kuten monimuotoisuuteen, marjasatoihin ja hiilitaseisiin.
Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa Sinulle - liiketoimintamallin konseptointi
Hankkeessa kartoitetaan Tunturi-Lapin lähiruoka- ja luonnontuotetuottajat ja paikalliset ostajat ja olemassa oleva potentiaali sekä selvitetään millaisilla edellytyksillä Tunturi-Lapin alueelle ja erityisesti Kolariin voidaan perustaa teolliseen tuotantoon tähtäävä luonnontuote- ja lähiruokalaitos koekeittiöineen. Hankkeessa on vahva liiketoiminnallinen ja kestävän tuotannon näkökulma.
Verkostoista voimaa alueellisille metsä- ja luontopalveluyrityksille - MeLua metsään!
Hankkeen tavoitteena on metsä- ja luontopalveluyrittäjyyden edistäminen kehittämällä yrittäjien osaamista, sekä hakemalla kasvun mahdollisuuksia.
Vesakon hyödynnettävyys arvokkaiden uuteaineiden lähteenä (PAJU)
Hankkeen tavoitteena on selvittää vesakkojen hyödyntämismahdollisuuksia arvokkaiden kemiallisten yhdisteiden raaka-aineena.
Vesirutto hyötykäyttöön – riesasta raaka-aineeksi (Elodea)
Elodea-hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia vesiruton hyödyntämistapoja, joiden pohjalta voitaisiin muodostaa liiketoimintaa. Hankkeessa selvitetään Koillismaalla esiintyvän vesiruton kemiallista koostumusta, sen käyttömahdollisuuksia biokaasutuksessa, maanparannusaineena, kasvitautitorjunnassa sekä jatkojalosteena esimerkiksi rehuna, elintarvike- tai ravintolisäkäytössä tai kosmetiikkateollisuudessa.
Villiruoka valuutaksi
Hanke kouluttaa suupohjalaisia (Kauhajoen seutu) kauppasienten ja villivihannesten sekä -yrittien osaaviksi kerääjiksi sekä auttaa seudun yrityksiä löytämään liiketoimintamahdollisuuksia villiruokateeman sisältä.
Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla (AIKO)
Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Koillismaan paikallisen villiruuan alkutuotantoa ja raaka-aineen saatavuutta jalostajille, kauppiaille, ravintoloille ja kuluttajille. Villiruuan kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan, mutta epätasainen ja liian vähäinen raaka-aineen saanti muodostaa pullonkaulan tuotannon lisäämiselle ja alan kehitykselle.
Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun
Hanke etsii uusia ympäristöjä lähiruoka-, matkailu-, hyvinvointi- ja viheralan palveluille sekä kehittää ja pilotoi niitä Levillä yhdessä yrittäjien kanssa.
WAX- Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure
Vuonna 2016 käynnistyneessä Interreg Nord rahoitteisessa hankkeessa kehitetään menetelmiä arktisten marjojen (puolukka ja metsämustikka) sisältämien luonnonvahojen talteenottamiseksi marjateollisuuden sivuvirroista, sekä kartoitetaan marjavahojen kaupallisia sovelluksia ja liiketaloudellista merkitystä.

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi